Realitní slovníček

Pojmy ze stavební, realitní a právní oblasti, které se vážou k prodeji či pronájmu nemovitostí.

Předzahrádkaje menší nebo větší prostor před domem směrem ke komunikaci. Často jde o nevelkou plochu upravenou jako ozdobná zahrada, která tvoří okolí vstupu k domu. Je to termín v oblasti zahradní architektury používaný i v sadovnické tvorbě.
Katastr nemovitostíje veřejný seznam. Informace z katastru slouží pro ochranu práv k nemovitostem, pro daně a poplatky, o ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, památkové péče, rovzoje území, oceňování nemovitostí a dále i pro účely vědecké, hospodařské a statistické.
Parcelav katastru jsou evidovány pozemky ve formě parcel. Důvodem je to, že pozemek je 3D objekt a je potřeba ho převést do 2D podoby, tedy na "papír", aby s tím šlo dále administrativně pracovat.
Znalecje fyzická osoba, která byla ministrem spravedlnosti nebo předsedou místně příslušného krajského soudu po doložení splnění kvalifikačních a dalších předpokladů podle zákona jmenována znalcem.
Odhadceodhadce není, na rozdíl od znalce, jmenován nějakým státním orgánem, ale byl mu vydán živnostenský list na činnost "Oceňování majetku".
Certifikovaný odhadcevzhledem k nižším požadavkům na kvalifikaci odhadce oproti znalci se banky, jako největší odběratelé jejich služeb, rozhodly požadovat po odhadcích větší průkaz kvalifikace, než pouze živnostenský list.
Tržní ocenění nemovitostitvoří odhadci, také ji nazývají "Zpráva o hodnocení" z překladu Valuation Report.
AMLAnti-Money Laundering
Rekuperační vzduchotechnickáPoužívá se v moderních novostavbách, má za úkol šetřit energií a udržet zdravé mikroklima v nemovitosti